miércoles, 19 de noviembre de 2014

PLA ANUAL ASSESSORIA.

L’assessoria d’educació infantil i primària abasta un col·lectiu de 53 centres on s´imparteixen
aquests dos nivells. És per això que des d'altres assessories s´intenta crear col·laboracions i
coordinacions, per mor de la forta demanda. Així també es té en compte les aportacions
d'altres professionals , ja en forma d'acompanyament en les formacions, com en
assessoraments amb l´equip. Així i tot, s'ha donat resposta a totes les demandes de necessitats
per aquest curs escolar 2014-2015, la qual cosa ha representat una feina important de reflexió i
reestructuració d'algunes de les temàtiques demandades ja que s'ha detectat des de
l'assessoria que es podria dur a terme una feina conjunta el resultat de la qual enriquiria el
desenvolupament de la modalitat formativa i probablement uns millors resultats.

Un altre punt serà la continuació del treball per projectes dintre de línies metodològiques
innovadores. Per una banda, aprofundir en l’orientació i els principis educatius que regeixen
aquesta estratègia metodològica i, per altra banda, què significa que pugui ser una decisió de
centre que ajudi a vertebrar el projecte educatiu i curricular.

A més, un significatiu nombre de seminaris donen resposta als itineraris formatius engegats
l’any passat amb el professorat de primera infància, educadors, professorat de suport i els EAP;
continuant un any més el de psicomotricitat d’ajuda, el de vida quotidiana a l’escola infantil,
expressió plàstica, gestió documental, organització d´espais, ritmes d´aprenentatge...

També l’EAP, com a col·lectiu amb unes necessitats formatives específiques, du a terme
diverses activitats de formació internes pensant amb els diferents perfils professionals que el conformen, les famílies i els infants amb NEE. A la vegada, aquest equip coordina diverses activitats de formació a centres d’educació infantil.

La necessitat formativa sobre desenvolupament de la competència docent i gestió d’aula i
metodologies de treball pel currículum integrat es cobreix bàsicament a partir de les formacions
a centre, amb cadascuna de les particularitats que cada equip considera. Els eixos d’aquestes
formacions giren, majoritàriament, entorn de l’organització dels espais/temps o els canals i
competències personals en la relació amb les famílies, en el cas de les formacions al primer cicle
d’educació infantil.

I, en darrer terme, un altre punt d'actuació de l'assessoria serà la tutorització de dos cursos del
programa de FaD. La participació en aquestes dues darreres línies de treball duran implícit un
procés de millora de les pròpies competències lingüístiques en anglès i de les competències
digitals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario